Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Черномор Олександр Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.09.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Укролiяжирпром"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03142 Київ Академiка Єфремова,5
4. Код за ЄДРПОУ 03081217
5. Міжміський код та телефон, факс 0503127368 0503127368
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.09.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у - не публiкувалась 04.09.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03081217.smida.gov.ua в мережі Інтернет 04.09.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 01.09.2017 Вiдкрите акцiонерне товариство "Укролiяжирпром" Приватне акцiонерне товариство"Укролiяжирпром"
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв товариства 31.07.2017р. було прийняте рiшення про змiну типу та найменування товариства. Старе найменування товариства Вiдкрите акцiонерне товариство"Укролiяжирпром". Нове найменування товариства Приватне акцiонерне товариство"Укролiяжирпром". 01.09.2017р. внесено змiни у Єдиному державному реєстрi стосовно змiни типу та найменування товариства.