Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Черномор Олександр Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.08.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Укролiяжирпром"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03179 Київ Академiка Єфремова,5
4. Код за ЄДРПОУ 03081217
5. Міжміський код та телефон, факс 0503127368 немає
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у нi нi
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03081217.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.07.2017 обрано Генеральний директор Черномор Олександр Олександрович
0
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Вiдкритого АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укролiяжирпром»" 31 липня 2017 року прийняли рiшення про припинення повноважень Голови правлiння Черномора Олександра Олександровича та обрано Генеральним директором Черномора Олександра Олександровича строком на 5 рокiв. Черномор Олександр Олександрович (згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду Голови правлiння Вiдкритого АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укролiяжирпром»" з 02.08.07р. по 31 липня 2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi злочини, не має.
31.07.2017 обрано голова наглядової ради Портенко Юрiй Валентинович
89.750284
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Вiдкритого АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укролiяжирпром»" 31 липня 2017 року прийняли рiшення про обрання члена Наглядової ради Портенко Ю.В. строком на 3 роки у зв’язку iз закiнченням повноважень попереднього складу НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. Портенко Ю.В. (згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду Голови наглядової ради Вiдкритого АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укролiяжирпром»" з 02.08.07р по 02.08.2010 Часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 89,750284% . Судимостей, в тому числi за корисливi злочини, не має.
31.07.2017 обрано член Наглядової ради Портенко Вiта Василiвна
0.001736
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Вiдкритого АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укролiяжирпром»" 31 липня 2017 року прийняли рiшення про обрання члена Наглядової ради Портенко В.В. строком на 3 роки у зв’язку iз закiнченням повноважень попереднього складу НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. Портенко В.В. (згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займала посаду члена наглядової ради Вiдкритого АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укролiяжирпром»" з 02.08.07р по 02.08.2010. Часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,001736% . Судимостей, в тому числi за корисливi злочини, не має