Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.02.2010
Дата публікації 11.03.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Укроліяжирпром"
Юридична адреса* 03142, м.Київ, просп. Палладіна, 44, офіс 211
Керівник* Черномор Олександр Олександрович - Голова правління. Тел: 0442392503
E-mail* ukroliya@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Відкрите акціонерне товариство "Укроліяжирпром"
(ЄДРПОУ: 03081217)
Місце знаходження: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 24
Правління ВАТ "Укроліяжирпром" повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться “19” квітня 2010 року об 10.00 годині за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 24

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства та затвердження акту звіту Ревізійної комісії.
4. Затвердження фінансових результатів, річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2009 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2009 рік.
6. Про вибори Голови Праління Товариства.


Для участі у зборах акціонерам та їх представникам необхідно пройти реєстрацію в день і за місцем проведення зборів з 9.30 год. до 9.50 год..
Для реєстрації на збори акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ВАТ "Укроліяжирпром", який складений станом на дату проведення зборів і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам – доручення, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера.
Контактні тел.: (044) 424-80-43
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний (2009 р.) попередній (2008 р.)
Усього активів 6610.3 6006,8
Основні засоби 6.9 14,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 77.3 74,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 9.9 53,9
Нерозподілений прибуток 1537.4 1698,6
Власний капітал 2477.8 2639,0
Статутний капітал 288.0 288,0
Довгострокові зобов`язання 10.9 10,9
Поточні зобов'язання 4121.6 3356,7
Чистий прибуток (збиток) -161.2 -155,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 760 160
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано “Відомості ДКЦПФР” № 38 (796) від 02.03.2010
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Черномор Олександр Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2010
(дата)