Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.06.2018
Дата публікації 07.06.2018 16:16:06
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укроліяжирпром"
Юридична адреса* вул. Академіка Єфремова,5, м. Київ, 03142
Керівник* Черномор Олександр Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0503127368
E-mail* ukroliyajirprom@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Текст повідомлення  

Приватне  акціонерне товариство «Укроліяжирпром» (код ЄДРПОУ 03071217) місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка  Ефремова, 5 повідомляє про проведення позачергових  Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «22» червня 2018  року о 10:00 год. за адресою:  м. Київ, вул.  А.. Ефремова, 5, офіс ПрАТ «Укроліяжирпром» згідно вимог ч.5 ст. 47 Закону України  «Про акціонерні  товариства», так, як цього невідкладно  вимагають інтереси Товариства.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться в день  проведення позачергових  загальних зборів та за місцем проведення зборів з 09:15 до 09:30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових  загальних зборах -   18 червня  2018р.

  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ   позачергових загальних зборів акціонерів Товариства із проектами рішень:

1.Про обрання    членів лічильної комісії,  прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. 

Проект рішення : обрати членів лічильної  комісії  у складі однієї особи  -  голова лічильної комісії Гладун Ігор Тарасович.  Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення загальних зборів.

         2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів   акціонерів Товариства.

Проект рішення: по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. Для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають.

3Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, у  зв’язку із затвердження нової редакції Статуту Товариства  та  визначення уповноважених осіб  на підписання нової редакції Статуту.

 

Проект рішення: Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції.  Уповноважити  Голову зборів  підписати  Статут Товариства в новій редакції.

4.  Про визначення особи щодо  здійснення дій з державної реєстрації Статуту Товариства. 

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора   Черномор О.О.     здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Адреса власного веб-сайту - 03081217.smida.gov.ua, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного питання, включеного до   порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій  ст.. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів  до дати проведення загальних зборів,  акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів   за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Академіка Ефремова,5, офіс ПрАТ «Укроліяжирпром» з понеділка по п’ятницю з 10-00 по 13-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор  –Черномор О.О. тел.. 050-3127368. 

 Пропозиції до  порядку денного акціонерами  не можуть вноситися.  

Станом на дату складання переліку акціонерів 06.06.18р., яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів загальна кількість акцій  - 5760160 іменних простих,  голосуючих акцій  - 5169760 іменних простих.

      Для участі у позачергових загальних зборах необхідно надати:для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо); для представників (довірених осіб) - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах  та голосування на загальних зборах Товариства, засвідчених належним чином.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Черномор Олександр Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.06.2018
(дата)