Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.03.2018
Дата публікації 16.02.2018 14:41:15
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укроліяжирпром"
Юридична адреса* вул. Академіка Єфремова,5, м. Київ, 03142
Керівник* Черномор Олександр Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0503127368
E-mail* ukroliyajirprom@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 

 Приватне  акціонерне товариство «Укроліяжирпром» (код ЄДРПОУ 03081217) місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка  Єфремова,  повідомляє про проведення річних  Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «22» березня  2018  року о 10:00 год. за адресою:  м. Київ, вул. Рибальська, 13, оф. 45.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться в день  проведення річних  загальних зборів та за місцем проведення зборів з 09:15 до 09:30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах -   16 березня 2018р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО   річних загальних зборів акціонерів Товариства із проектами рішень:

1. Про обрання    членів лічильної комісії,  прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. 

Проект рішення : обрати членів лічильної  комісії  у складі однієї особи  -  голова лічильної комісії Гладун Ігор Тарасович.  Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення загальних зборів.

2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів   акціонерів Товариства.

Проект рішення: по всім питанням порядку денного Зборів голосувати         бюлетенями для голосування. Для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають.

3.  Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства  та  визначення уповноважених осіб  на підписання нової редакції Статуту.

Проект рішення: Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції.  Уповноважити  Голову зборів  підписати  Статут Товариства в новій редакції.

4. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду, положення про загальні збори, Положення при виконавчий орган.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду, Положення про загальні збори, Положення при виконавчий орган.

5.  Про визначення особи щодо  здійснення дій з державної реєстрації Статуту Товариства. 

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора   Черномор О.О.     здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

6. Про затвердження річних  звітів  Товариства за 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017рр.

Проект рішення: затвердити  річні  звіти   Товариства за 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017рр.

  1. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:   прибуток не розподіляти у зв’язку із збитковістю товариства та відсутністю прибутку.

  1. Розгляд звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу та  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Розглянути звіт  наглядової ради, звіту виконавчого органу та затвердити звіт  наглядової ради, звіту виконавчого органу.

9.   Про укладення з ТЗОВ «МІСТ ІНВЕСТ КОРПОРЕЙШН»   Договору про передачу функцій замовника з реалізації проекту з будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на земельній ділянці площею 0,4247 га по вулиці Академіка Єфремова, 5, у Святошинському районі міста Києва,    надання повноважень генеральному директору Товариства Черномору  Олександру  Олександровичу на його укладення.

Проект рішення: Укласти з ТЗОВ «МІСТ ІНВЕСТ КОРПОРЕЙШН»   Договір про передачу функцій замовника з реалізації проекту з будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на земельній ділянці площею 0,4247 га по вулиці Академіка Єфремова, 5, у Святошинському районі міста Києва,    надати повноваження генеральному директору Товариства Черномору  Олександру  Олександровичу на його укладення. 

10. Про продаж ТЗОВ «МІСТ ІНВЕСТ КОРПОРЕЙШН»   Об’єкта незавершеного будівництва, що розташований в м. Києві, по вул. Єфремова Академіка, буд. 5  та визначити осіб, уповноважених на укладання договору та інших документів пов‘язаних з укладенням зазначеного договору.

Проект рішення: Продати ТЗОВ «МІСТ ІНВЕСТ КОРПОРЕЙШН»   Об’єкт незавершеного будівництва, що розташований в м. Києві, по вул. Єфремова Академіка, буд. 5   за ринковою ціною, визначеною суб`єктом оціночної діяльності, але не нижче балансової вартості вказаного об’єкту.    Надати  повноваження генеральному директору Товариства Черномору  Олександру  Олександровичу на підписання з ТЗОВ «МІСТ ІНВЕСТ КОРПОРЕЙШН»   Договору купівлі-продажу Об’єкта незавершеного будівництва, що розташований в м. Києві, по вул. Єфремова Академіка, буд. 5, а також всіх інших документів, пов‘язаних з укладенням зазначеного договору.

Адреса власного веб-сайту - 03081217.smida.gov.ua, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій  ст.. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів  до дати проведення загальних зборів,  акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Академіка Ефремова,5, офіс ПрАТ «Укроліяжирпром» з понеділка по п’ятницю з 10-00 по 13-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор  –Черномор О.О. тел.. 050-3127368. 

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.  

 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства.   Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

 У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Для участі у річних загальних зборах необхідно надати:для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо); для представників (довірених осіб) - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах  та голосування на загальних зборах Товариства, засвідчених належним чином.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Черномор Олександр Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.02.2018
(дата)