Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 31.07.2017
Дата публікації 29.06.2017 17:00:34
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Укроліяжирпром"
Юридична адреса* вул. Старокиївська, 14, м. Київ, 03055
Керівник* Черномор Олександр Олександрович - голова правління. Тел: 044
E-mail* ukroliyajirprom@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Відкрите акціонерне товариство «Укроліяжирпром» (код ЄДРПОУ 03071217) місцезнаходження: м. Київ, вул. Старокиївська, 14, повідомляє про проведення позачергових  Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «31» липня 2017 року о 10:00 год. за адресою: м. Київ, вул..Академіка  Єфремова,5   офіс ВАТ «Укроляжирпром».

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться в день  проведення позачергових загальних зборів та за місцем проведення зборів з 09:00 до 09:30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах -   25 липня 2017р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО   позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

  1. Про обрання членів лічильної комісії,  прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. 

2. Про  затвердження порядку та способу  засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.

3. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів   акціонерів Товариства.

4. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів.

5. Про зміну типу  Товариства з відкритого акціонерного товариства   на приватне акціонерне товариство.

6. Про зміну  найменування Товариства

7.  Про зміну місцезнаходження Товариства.

  8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства  та  визначення уповноважених осіб  на підписання нової редакції Статуту

9. Про затвердження Положення про Наглядову раду, Положення про загальні збори, Положення про виконавчий орган.

10. Про припинення повноважень Наглядової ради

11. Про обрання кількісного складу Наглядової ради Товариства

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру їх винагороди.

14. Про припинення повноважень  Голови правління Товариства  Черномора О.О.  та членів  правління Товариства – Колосовської К.М та Шаманського В.І.

15. Про обрання Генерального директора Товариства.

16.  Про визначення особи щодо  здійснення дій з державної реєстрації Статуту  Товариства. 

17.   Уповноваження особи на  підписання з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів.

Для участі у загальних зборах необхідно надати:для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);для представників (довірених осіб) - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів  до дати проведення загальних зборів,  акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул.. Старокиївська,14, офіс ВАТ «Укроліяжирпром» з понеділка по п’ятницю з 10-00 по 13-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління –Черномор О.О. тел.. 050-3127368.  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено проект порядку денного з проектами рішень: 03081217.smida.gov.ua. Голова правління Черномор О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади голова правління Черномор Олександр Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.06.2017
(дата)