Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  24.04.2019 16:26:01
Дата здійснення дії: 24.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Укроліяжирпром"
Код за ЄДРПОУ:  03081217
Текст повідомлення: 

  

   Текст повідомлення 

Приватне  акціонерне товариство «Укроліяжирпром» (код ЄДРПОУ 03071217) місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка  Єфремова, 5  повідомляє про проведення річних  Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «24» травня  2019  року о 10:00 год. за адресою:  м. Київ, вул.  Академіка  Єфремова, 5, офіс ПрАТ «Укроліяжирпром».

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться в день  проведення річних  загальних зборів та за місцем проведення зборів з 09:15 до 09:30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах -   20 травня 2019р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО   річних загальних зборів акціонерів Товариства із проектами рішень:

  

  1. Про обрання    членів лічильної комісії,  прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії ПрАТ «Укроліяжирпром». 

Проект рішення : обрати членів лічильної  комісії  у складі однієї особи  -  голова лічильної комісії Гладун Ігор Тарасович.  Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення загальних зборів.

 

2.  Про обрання  Голови річних загальних зборів   акціонерів  ПрАТ «Укроліяжирпром».

Проект рішення:  обрати     Головою річних загальних зборів   акціонерів ПрАТ «Укроліяжирпром» Черномора Олександра Олександровича.

 

3.  Про обрання  Секретаря  річних загальних зборів   акціонерів ПрАТ «Укроліяжирпром».

Проект рішення:  обрати     Секретарем річних загальних зборів   акціонерів ПрАТ «Укроліяжирпром» Колосовську Катерину 

4. Про регламент роботи   річних загальних зборів   акціонерів ПрАТ «Укроліяжирпром».

Проект рішення: затвердити наступний регламент  роботи річних загальних зборів   акціонерів ПрАТ «Укроліяжирпром»:

      по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями          для голосування.

Для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають.

5. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Укроліяжирпром» за 2018 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатом його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік, що додається.

6. Про розгляд звіту Виконавчого органу ПрАТ «Укроліяжирпром» за 2018 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатом його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу  за 2018 рік, що додається.

7. Про затвердження річного звіту  ПрАТ «Укроліяжирпром» за 2018 рік.   

Проект рішення: затвердити  річний  звіт    ПрАТ «Укроліяжирпром» за 2018 рік.   

8.Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Укроліяжирпром», про затвердження розміру річних  дивідендів та визначення способу їх виплати.

 Проект рішення:   прибуток не розподіляти у зв’язку із збитковістю товариства , дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій  ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» - 03081217.smida.gov.ua.

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів, призначених на  24.05.19р. буде здійснюватись  у період часу з з 09:15 до 09:30 год. за адресою:                      м. Київ, вул. Академіка  Єфремова, 5, офіс ПрАТ «Укроліяжирпром»,  на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укроліяжирпром» складеному у порядку, визначеному законодаством про депозитарну систему України,  станом на 24 годину  20.05.19р.

Загальна  кількість акцій  ПрАТ «Укроліяжирпром»  - 5 760 160  шт. простих іменних.

 Голосуючих акцій  - 5169760 голосів згідно переліку, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного станом на 24.04.19.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів  до дати проведення загальних зборів,  акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Академіка Ефремова,5, офіс ПрАТ «Укроліяжирпром» з понеділка по п’ятницю з 10-00 по 13-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор  – Черномор О.О. тел.. 050-3127368. 

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.  

 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства.   Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

 У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Для участі у річних загальних зборах необхідно надати: для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо); для представників (довірених осіб) - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах  та голосування на загальних зборах Товариства, засвідчених належним чином.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

 Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на письмові запитання   акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.