Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  08.12.2020 22:11:01
Дата здійснення дії: 23.12.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Укроліяжирпром"
Код за ЄДРПОУ:  03081217
Текст повідомлення: 

   Текст повідомлення 

Приватне  акціонерне товариство «Укроліяжирпром» (код ЄДРПОУ 03071217) місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка  Єфремова, 5  повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «23» грудня  2020  року об 11:00 год. за адресою:  м. Київ, вул.  Академіка  Єфремова, 5, офіс ПрАТ «Укроліяжирпром».

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться в день  проведення   позачергових загальних зборів та за місцем проведення зборів з 10:15 до 10:30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у   загальних зборах -   17 грудня  2020р.

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ  позачергових загальних зборів акціонерів Товариства із проектами рішень:

1. Про обрання    членів лічильної комісії,  прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії ПрАТ «Укроліяжирпром». 

Проект рішення: обрати членів лічильної  комісії  у складі однієї особи  -  голова лічильної комісії Гладун Ігор Тарасович.  Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення загальних зборів.

          2. Про обрання  Голови  та Секретаря позачергових загальних зборів   акціонерів  ПрАТ «Укроліяжирпром».

Проект рішення: обрати     Головою позачергових загальних зборів   акціонерів ПрАТ «Укроліяжирпром» Черномора Олександра Олександровича,  обрати     Секретарем   позачергових загальних зборів   акціонерів ПрАТ «Укроліяжирпром» Колосовську Катерину 

            3. Про регламент роботи   позачергових   загальних зборів   акціонерів ПрАТ «Укроліяжирпром».

Проект рішення: затвердити наступний регламент  роботи  позачергових загальних зборів   акціонерів ПрАТ «Укроліяжирпром»:

      по всім питанням порядку денного Зборів голосувати   бюлетенями для голосування.

Для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають.

4.  Прийняття  рішення про надання згоди на вчинення значного правочину щодо передання нерухомого майна, а саме, об’єкта незавершеного будівництва в рахунок погашення боргу.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення значного правочину щодо передання нерухомого майна, а саме,  об’єкта незавершеного будівництва в рахунок погашення боргу за зведеним виконавчим провадженням № 63818418 від 03 грудня 2020 року, що перебуває на виконанні у Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Лисенко Сергія Олексійовича.

5. Надання  повноважень директору Товариства  Черномору Олександру Олександровичу на підписання відповідних заяв, інших документів, щодо передачі нерухомого майна, а саме,  об’єкта незавершеного будівництва в рахунок погашення боргу, а також вчинення інших необхідних дій.

Проект рішення: Надати повноваження  директору Товариства Черномору Олександру Олександровичу на підписання відповідних заяв, інших документів, щодо передачі нерухомого майна, а саме,  об’єкта незавершеного будівництва в рахунок погашення боргу, а також вчинення інших необхідних дій.

 

 

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного питання, включеного до   порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій  ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» - 03081217.smida.gov.ua.

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів, призначених на  23.12.20р. буде здійснюватись  у період часу з 10:15 до 10:30 год. за адресою:                      м. Київ, вул. Академіка  Єфремова, 5, офіс ПрАТ «Укроліяжирпром»,  на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укроліяжирпром» складеному у порядку, визначеному законодаством про депозитарну систему України,  станом на 24 годину  17.12.2020р.

Загальна  кількість акцій  ПрАТ «Укроліяжирпром»  - 5 760 160  шт. простих іменних.

 Голосуючих акцій  - 5169760 голосів згідно переліку, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного станом на 07.12.2020.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів  до дати проведення загальних зборів,  акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Академіка Ефремова,5, офіс ПрАТ «Укроліяжирпром» з понеділка по п’ятницю з 10-00 по 13-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор  –Черномор О.О. тел.. 050-3127368. 

  Акціонер не  має права вносити  пропозиції щодо питань, включених до  порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також до проектів рішень порядку денного, оскільки загальні збори скликаються у відповідності до вимог ч.5  ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».    

 У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Для участі у позачергових  загальних зборах необхідно надати: для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо); для представників (довірених осіб) - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах  та голосування на загальних зборах Товариства, засвідчених належним чином.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

 Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на письмові запитання   акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.